Kategorie

Nejprodávanější produkty

Výrobci

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím, mezi firmou Jiřina Kopřivová – Kreativní krámek. (prodávající) a jejími obchodními partnery (kupující).

Prodávající
Jiřina Kopřivová – IČ 76292738, DIČ CZ7659293972, Hroznová 43, 603 00 Brno

Kupující

Kupující, spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva
1) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Uzavřená smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kreativnikramek.cz a kupujícímu je umožněno je kdykoli přečíst, reprodukovat či archivovat.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
 - prostřednictvím aplikace elektronického obchodu na www.kreativnikramek.cz (dále jen „e-shop“)
 - elektronickou poštou (emailem) na adrese info@koralkovykramek.cz
 - osobně
 - telefonicky

IV. Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího . Kupujícímu náleží plná kupní cena včetně případných nákladů na dopravu. Prodávající je oprávněn naúčtovat kupujícímu manipulační poplatek zohledňující náklady prodávajícího související s přijetím zboží zpět (typicky kontrola stavu zboží, kontrola kompletnosti, administrativní činnosti). Manipulační poplatek je stanoven na 150,- Kč včetně DPH.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

2) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

V. Platební podmínky

1) platba v hotovosti při nákupu
2) platba předem bankovním převodem
4) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
5) platba na fakturu se splatností (pouze partneři se smlouvou o kreditu)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

Objednávky jsou zpracovány bez výjimky v pořadí v jakém jsou registrovány v objednávkovém systému. Každá objednávka je zpracována do 48 hodin po odeslání, obvykle však již během 24 hodin. O průběhu zpracování je zákazník průběžně informován elektronickou poštou.  Stav objednávky lze kontrolovat i po přihlášení k zákaznickému účtu. Není-li objednané zboží skladem, je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a má možnost objednávku změnit či stornovat. Zboží, které je skladem, expedujeme do 3 pracovních dnů po objednání. Zboží, které není skladem expedujeme do 14 dnů. Ve výjimečných případech, po dohodě s odběratelem, i později.
Pokud je zvolena platba předem na účet, bude objednávka zpracována až po připsání platby na náš účet.

Zboží si můžete vyzvednout osobně na prodejně. Zboží může převzít pouze kupující. Po předchozí dohodě i kupujícím pověřená osoba. Osoba vyzvedávající zboží se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Při odběru vychystaného zboží v prodejně se nejedná o prodej pomocí prostředků komunikace na dálku ale o běžný maloobchodní prodej.

Zaslání zboží přepravní službou do ČR. Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. U objednávek menších než 1500,- Kč účtujeme následující manipulační poplatky: Úloženka 75 Kč dobírka 13 Kč, DPD Pick up 75 Kč dobírka 13 Kč, česká pošta balík na poštu 130 Kč dobírka 35 Kč, česká pošta balík do ruky 140 Kč dobírka 35 Kč, dopravce dpd cz 130 Kč dobírka 35 Kč
 Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Zaslání zboží přepravní službou do SR. Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou. U objednávek odesílaných na Slovensko účtujeme následující manipulační poplatky: dpd pick up Slovensko - 115 Kč dobírka 25 Kč, slovenská pošta Zmluvný balík 200 Kč dobírka 25 Kč, dopravce dpd sk 200 Kč dobírka 35 Kč . Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Kupujícímu doporučujeme aby v případě pochybností o kompletnosti zásilky, bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, obsah balení) podle přiloženého nákupního dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

O neúplné nebo poškozené zásilce je nutno neprodleně sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem (na adresu info@koralkovykramek.cz) nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění